Історія

Заклад освіти був створений у 1940 р. згідно з наказом № 512 Наркомату освіти УРСР "Про організацію обласних інститутів удосконалення вчителів" від 09.02.1940 р. Рішенням 36 сесії Вінницької обласної ради 6-го скликання від 30 квітня 2015 року № 872 перейменований Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників на комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти», а пізніше перейменовано на Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти».
Рішенням Вченої ради КВНЗ «ВАНО» та на пропозицію кафедри (протокол №6 від 27.05.15 р.) відбулася зміна назви з  «методології та управління освітою» на «управління та адміністрування», яка стала її правонаступницею.
Кафедра "Методології та управління освітою" була створена 1 вересня 2005 року. Її очолила  к.п.н. Юрчук Л.М. За 10 років своєї діяльності викладачі кафедри зробили вагомий внесок у розвиток системи післядипломної освіти регіону. На базі кафедри створений Центр польської мови і культури імені Я.І. Падеревського. Центр провів ряд різноманітних заходів в галузі  науки, освіти, культури, започаткував багатостороннє співробітництво та розширив вже налагоджені  взаємозв’язки з  державними, громадськими установами, активно співпрацює з обласним відділенням україно-польського товариства «Україна-Польща»; польською організацією «Будинок польський»; культурно-просвітницькою спілкою поляків м. Вінниці. Започаткована співпраця з центром післядипломної освіти м. Вроцлава і Єлена Гура, яка надає можливість викладачам кафедри долучитись до спільних Європейських проектів у галузі освіти. 
З 1 вересня 2015 року кафедра діє як «кафедра управління та адміністрування».
Впродовж 5-ти років при кафедрі працює науково-методична лабораторія..
З 2016 року працює наукова школа «Розвиток інноваційної компетентності керівних та педагогічних кадрів»
Кафедрі управління та адміністрування підпорядковані відділ управління освітою та координації методичної роботи, лабораторія моніторингу якості освіти та авторські творчі майстерні: АТМ "Центр інноваційних технологій освіти" Загоруйко О. Д., АТМ "Школа фінансової грамотності і підприємництва" Кожуховський О.О., АТМ "Лабораторія практичного дизайну" Луцяк М.Я.
З 2017 року обов’язки завідувача кафедри виконує доктор педагогічних наук, професор Василенко Надія Володимирівна
До складу кафедри управління та адміністрування входять: 3 доктори наук з державного управління, професор – Жарая С.Б. та за сумісництвом професор - Радиш Я.Ф., професор Халецька А.А., 1 доктор педагогічних наук, професор – Василенко Н.В., 1 докторант з державного управління (кандидат наук з державного управління, доцент) – Кухарчук П.М., 5 викладачі – кандидат наук з державного управління, доцент Халецький А.В., кандидат педагогічних наук, доцент – Києнко-Романюк Л.А.,  кандидат педагогічних наук, доцент – Семко М.І., кандидат наук з державного управління - Лукова М.Д., кандидат педагогічних наук - Пойда С.А. - працюють на постійній основі. За сумісництвом доктор економічних наук, доцент - Мазур Г.Ф., кандидат наук з державного управління - Герасимюк К.Х., кандидат педагогічних наук - Дрозд Т.М.. Викладачі кафедри мають високий рівень фахової підготовки, досвід науково-дослідної та навчально-методичної роботи. Кафедра управління та адміністрування забезпечена відповідними програмами.


У 2016 році комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за напрямом – 28 «Управління та адміністрування», за спеціальностю 281  «Публічне управління та адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», в кількості 50 осіб денної та заочної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. 
У 2017 році комунальний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти» отримав ліцензію на здійснення освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за напрямом – 28 «Управління та адміністрування», за спеціальностю 281  «Публічне управління та адміністрування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», в кількості 50 осіб денної та заочної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб. 
Відповідно до рішення засідання Ліцензійної комісії МОН України від 16 серпня 2018 року протокол №105 (наказ МОН України від 16.08.2018 р. № 1383-л) розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» зі збільшенням ліцензованого обсягу до 180 осіб (з урахуванням терміну навчання).
Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 р. протокол №133 (наказ МОН України від 08.01.2019 №13) акредитовано освітньо-професійну програму "Публічне управління та адміністрування" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти).
1 березня 2019 року відбулася перша в історії Академії та кафедри урочиста церемонія вручення дипломів 50 магістрам спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 6 червня 2018 р. протокол №136 (наказ МОН України від 12.06.2019 №821) акредитовано освітньо-професійну програму "Публічне управління та адміністрування" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти).
У червні 2019 року відбувся випуск 19 бакалаврів спеціальності «Публічне управління та адміністрування».
Відповідно до рішення засідання Ліцензійної комісії МОН України від 16 серпня 2019 року протокол №147 (наказ МОН України від 16.08.2019р. № 951л) розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» зі збільшенням ліцензованого обсягу з 180 осіб до 240 осіб (з урахуванням терміну навчання).
Відповідно до наказу МОН України від 17.10.2019 р. № 971-л) розширити провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» з ліцензованим обсягом 32 особи (з урахуванням терміну навчання). 
23 рудня 2019 року зараховано перших аспірантів.
28 лютого 2020 року відбувся другий випуск 116 магістрів з публічного управління та адміністрування, а в серпні 2020 року - випуск бакалаврів.
19.11.2020 р. перейменовано на Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» у зв’язку з внесенням змін у найменування академії та затвердженням Статуту академії у Новій редакції рішенням №992 4 сесії 7 скликання Вінницької обласної
Ради від 29 жовтня 2020 р.
березень 2021 року третій випуск 125 магістрів спеціальності.
Академія має необхідне кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу для здійснення професійної підготовки фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Підготовку фахівців зі спеціальності забезпечить кафедра «Управління та адміністрування», на якій на постійній основі працюють доктори та кандидати наук, в тому числі з державного управління.
Пріоритетними завданнями  науково-методичної роботи кафедри є: модернізація форм, змісту підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів під час проходження курсів підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах модернізації структури та змісту освіти України; координація дослідно-експериментальної роботи методичних служб та окремих навчальних закладів; оптимізація системи підготовки педагогічних працівників до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді; удосконалення підготовки педагогічних працівників до сучасних вимог освітнього ринку; надання допомоги педагогам області в удосконаленні їх навичок щодо раціональної організації своєї роботи в умовах оптимізації освітньої мережі і створенні освітніх округів. 


КОННОВА МАЙЯ ВІКТОРІВНА
Працювала до серпня 2020 року доцентом кафедри управління та адміністрування, кандидат історичних наук, доцент.
Педагогічний стаж роботи: 16 років.
Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук «Громадянська війна в Іспанії в 1936-1939 роках: історіографія проблеми » (2004).
Науковець за напрямом культурологічної підготовки вчителя, розвитку його професійної культури.
Особливі досягнення / особисті заслуги:
- Кандидат історичних наук.
- Видано понад 35 наукових публікацій з проблем всесвітньої історії.
Коло наукових інтересів:
- Особливості викладання всесвітньої історії у сучасній школі
- Проблеми історії художньої світової культури
- Історія розвитку культури і мистецтва України в європейському просторі
- Проблеми професійної культури вчителя

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Привітання з отриманням дипломів “магістра”

Положення про батьківські збори