Дещо про основні функції та обов’язки класного керівника

Одним із-поміж першорядних завдань школи є формування виховної системи, яка містила б цілісний навчально-виховний процес, що інтегрує виховання й навчання.
У класному колективі навчально-виховний процес організують:
 • класний керівник;
 • учителі-предметники.

Класний керівник — це педагог, який організує, координує та проводить позаурочну виховну роботу в закріпленому за ним класі. Тобто його основне завдання — координування всіх виховних впливів на школярів із метою розвитку особистості за допомогою залучення їх до різноманітних видів діяльності та взаємин, створення належних умов для самовираження кожної дитини, збереження неповторності й розкриття її потенційних здібностей, захисту інтересів дитинства.

Цю важливу місію педагога можна порівняти з духовним посередництвом між суспільством і дитиною в опануванні накопиченої людством культури.
Саме важливість і відповідальність місії класного керівництва вимагає від педагога щирої любові до дітей, високого фахового рівня, потреби у постійному самовдосконаленні.

Основні функції класного керівника:
 • організаторська (проведення роботи за всіма педагогічними аспектами);
 • виховна (формування особистості й колективу);
 • комунікативна (організація спілкування);
 • координаційна (погодження всіх впливів, установлення взаємодії між усіма учасниками виховного процесу);
 • коригувальна (перетворення, зміна особистості);
 • екологічна (захист дитини від несприятливих впливів оточуючого середовища);
 • адміністративна (ведення особових справ учнів та інших офіційних документів).

Таким чином, сучасний класний керівник створює умови існування дитини в загальноосвітньому закладі для її успішної життєдіяльності; сприяє різнобічному творчому розвитку особистості, духовному становленню, збагненню сенсу життя; на базі наявної (зібраної та опрацьованої) інформації щодо психофізичного розвитку своїх вихованців, соціального оточення, сімейних обставин:
 • контролює перебіг цілісного виховного процесу, процес становлення особистості кожної дитини, її моральних якостей;
 • аналізує характер різнобічних впливів на учня;
 • координує навчальну діяльність кожного вихованця й усього класного колективу, самовизначення, самовиховання й саморозвиток учнів, формування класного колективу, розвиток творчих здібностей вихованців, взаємини з іншими учасниками виховного процесу.

Робота класного керівника має бути цілеспрямованою, системною, спланованою діяльністю, що ґрунтується на базі програми виховання всього колективу школи, аналізу попередньої діяльності, позитивних і негативних тенденцій громадського життя, а також на основі особистісно-орієнтованого підходу з урахуванням актуальних завдань, що стоять перед педагогічним колективом школи, і ситуації в класному колективі.

Педагог також зважає на рівень вихованості учнів, соціальні й матеріальні умови їх життя, специфіку сімейних обставин.
Класний керівник формує мотивацію до навчання кожної дитини, вивчаючи її вікові й індивідуальні особливості для розвитку та стимулювання пізнавальних інтересів; через різноманітні форми й методи індивідуальної роботи створює сприятливі умови для розвитку світоглядної культури, навичок творчої праці, успішного входження дитини в соціум, формування демократичної культури в системі класного самоврядування.

Системно працюючи з колективом класу, педагог створює умови для гуманних взаємин між дітьми в колективі; сприяє формуванню моральних якостей і духовних орієнтирів; організує соціально ціннісні взаємини й переживання вихованців у класному співтоваристві, творчу, особистісно й суспільно значущу діяльність, систему самоврядування; створює ситуацію захищеності, емоційного комфорту, сприятливі психолого-педагогічні умови для розвитку особистості дитини, сприяє формуванню навичок самовиховання.

Водночас класний керівник дбає про позицію й місце класу в шкільному колективі, сприяючи різновіковому спілкуванню.
Для успішного розв’язання питань навчання, виховання й розвитку особистості дитини необхідні активна взаємодія всіх учасників навчально-виховного процесу, диференціація, інтеграція й координація педагогічної праці в єдиному навчальному просторі й соціокультурному середовищі.

Основні напрями в системі роботи класного керівника
 1. Вивчення учнів і колективу класу: отримання демографічних, медичних, психологічних і педагогічних даних (сім’я, соціальний і матеріальний стан, стан здоров’я, рівень розвитку, вихованості й навченості, індивідуальні особливості тощо).
 2. Постановка виховних завдань («перспектив»), загальних для класу або окремих груп, учнів класу.
 3. Планування виховної роботи — складання плану для роботи з учнями, учителями, батьками, що містить перелік завдань і справ щодо їх розв’язання.
 4. Організація, проведення та коригування різних видів діяльності відповідно до поставлених завдань і плану: проведення класних годин, колективних творчих справ, екскурсій, походів, вечорів, батьківських зборів тощо.
 5. Організація роботи з батьками учнів: систематичне інформування про успішність, поведінку учнів, відвідування учнів удома, педагогічна освіта батьків, залучення їх до виховної роботи.
 6. Аналіз та оцінювання результатів виховання: спостереження, опитувальники та інші методи, що дають змогу робити висновки щодо результатів і ставити нові завдання.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Абітурієнту

II ФОРУМ НОВОЇ ОСВІТИ. Коли дорослі і діти говорять на рівних