Рекомендації до підготовки лекцій для слухачів курсів ПК педагогічних та керівних кадрів відповідно до концепції НУШ.

Рекомендації до підготовки лекцій для слухачів курсів ПК педагогічних та керівних кадрів відповідно до концепції НУШ. 

Доцент кафедри управління та адміністрування КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» Кухарчук П.М. 

05.02.2022


1. Тема. 

- Назва теми лекції повинна бути лаконічною, конкретною, цікавою, відображати мету лекції. 

2. Вступна частина:

- вступ, у якому висвітлюють актуальність теми лекції, зв’язок з концепцією НУШ;

- постановка проблеми;

- формулювання мети та завдань лекції;

- стисла характеристика проблеми; показ стану питання.

3. Основна частина лекції:

- викладання основних положень з акцентованими висновками за кожним окремо;

- висвітлення та аналіз подій, фактів, явищ тощо, пояснення доказів, розгляд існуючих теорій, уявлень, суджень, зв'язок з практикою; галузі застосування набутих знань, використання аудіо - та відео матеріалів.

4. Заключна частина лекції

- підбиття підсумків - загальний висновок;

- узагальнення прочитаного і вже знайомого із самостійно вивченого слухачами матеріалу; методичні поради, відповіді на запитання; список літератури, навчальних джерел з теми (6— 7 джерел);

- рекомендації для самостійної та пошукової роботи; 

- оголошення презетнтацій і матеріалів, які є на методичному кластері КЗВО «ВАБО» .

- дякуємо, що вибрали нас і запрошуємо до співпраці.

Методичні поради

1. Раціональне використання технічних засобів навчання

Ефективність лекції значно підвищується за рахунок раціонального використання технічних засобів навчання. При цьому, створюючи лекцію із застосуванням мультимедіа, варто керуватись такими критеріями відбору інформації:

- зміст, глибина і об'єм навчальної інформації повинні відповідати пізнавальним можливостям здобувачів вищої освіти, враховувати їх інтелектуальну підготовку і вікові особливості;

-  слайди презентації повинні містити тільки основні моменти лекції (основні визначення, схеми, анімаційні та відео фрагменти, що відображають сутність вивчаючих явищ);

-  при відборі матеріалу для зорового ряду опису моделі уникати дальніх планів і дрібних деталей;

-  слід уникати великих текстових фрагментів;

-  загальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20-25;

-  не варто перенавантажувати слайди різноманітними спецефектами, інакше увага слухачів буде зосереджена саме на них, а не на інформаційному наповненні слайду;

-  на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має кольорова гама слайда, тому необхідно підібрати правильне забарвлення презентації, щоб слайд добре "читався";

-  необхідно чітко розрахувати час на показ того чи іншого слайду, щоб презентація була доповненням до лекції, а не навпаки;

- демонстрація відео матеріалів не повинна бути великою по тривалістю часу, відповідати темі, спільно з слухачами проаналізувати.

2. Самооцінювання.  Взаемоцінювання. Висновки. – критерії можуть бути різними, в залежності від мети? 

2.1. Критерії оцінки змісту лекції

o відповідність теми і змісту лекції тематичним планом і навчальною програмою курсу;

o науковість, відповідність сучасному рівню розвитку науки;

o точність використовуваної наукової термінології;

o інформативність, розкриття основних понять теми, поєднання теоретичного матеріалу з конкретними прикладами;

o реалізація принципу органічного зв'язку теорії з практикою, розкриття практичного значення викладених теоретичних положень;

o реалізація внутрішньопредметних і міждисциплінарних зв'язків;

o зв'язок з профілем підготовки слухачів, їх спеціальністю;

2.2. Критерії оцінки методики читання лекції

o дидактична обґрунтованість використовуваного виду лекції та відповідних йому форм і методів викладу матеріалу;

o структурованість змісту лекції: наявність плану, списку рекомендованої літератури, вступної, основної та заключної частини лекції;

o акцентування уваги аудиторії на основних положеннях і висновках лекції;

o раціональне поєднання методичних прийомів традиційної педагогіки і нових методів навчання (проблемного, програмного, контекстного, діяльнісного та ін.);

o логічність, доказовість і аргументованість викладу;

o ясність і доступність матеріалу з урахуванням підготовленості слухачів;

o відповідність темпів викладу можливостям його сприйняття і ведення записів студентами;

o використання методів активізації мислення студентів;

o використання прийомів закріплення інформації (повторення, включення питань на перевірку розуміння, засвоєння і т.п., підведення підсумків в кінці розгляд кожного питання, в кінці всієї лекції);

o використання записів на дошці, наочних посібників;

o використання роздаткового матеріалу на лекції;

o використання технічних засобів навчання.

2.3. Критерії оцінки організації лекції

o відповідність лекції з навчальним розкладом;

o чіткість початку лекції (затримка в часі, вхід лектора в аудиторію, вітання, вдалість перших фраз і т.п.);

o чіткість закінчення лекції (кінець промови, прощання зі студентами, час закінчення лекції по відношенню до дзвінка);

o відвідуваність лекції слухачами;

o дисципліна на лекції;

o раціональний розподіл часу на лекції;

o відповідність аудиторії, в якій проводиться лекція, сучасним нормам і вимогам (достатня місткість, можливість використання технічних засобів, оформлення і т.п.).

2.4. Критерії оцінки керівництва роботою слухачів на лекції

o надання слухачам допомоги у веденні запису лекції (акцентування викладу матеріалу лекції, виділення голосом, інтонацією, темпом мови найбільш важливої інформації, використання пауз для запису таблиць, креслення схем і т.п.);

o використання прийомів підтримки уваги і зняття втоми слухачів на лекції (риторичні запитання, жарти, історичні екскурси, розповіді з життя чудових людей, з досвіду науково-дослідної, творчої роботи викладача і т.п.);

o дозвіл ставити питання лектору (в ході лекції або після неї);

o узгодження повідомляється на лекції матеріалу з вмістом інших видів аудиторної та самостійної роботи слухачів.

2.5. Критерії оцінки лекторських даних викладача

o знання предмета;

o переконаність;

o емоційність, манера читання (жива, захоплююча, монотонна, нудна);

o ступінь використання опорних матеріалів при читанні лекції (звернення до конспекту або тексту лекцій, вільне володіння матеріалом);

o культура мови;

o мовні дані, дикція;

o зовнішній вигляд;

o манера поведінки, уміння триматися перед аудиторією;

o контакт зі слухацькою аудиторією (хороший, недостатній, відсутня);

o ставлення викладача до студентів (уважне, в міру вимогливе, байдуже і т.п.);

o ставлення студентів до викладача (шанобливе, іронічне, байдуже і т.п.).

2.6. Критерії оцінки результативності лекції

o ступінь реалізації плану лекції (повна, часткова);

o ступінь повноти і точності розгляду основних питань, розкриття теми лекції;

o інформаційно-пізнавальна цінність лекції;

o виховний вплив лекції.


Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Чи може вчитель піти у відпустку отак посеред навчального року

Абітурієнту

II ФОРУМ НОВОЇ ОСВІТИ. Коли дорослі і діти говорять на рівних